English srpski
Građevinsko privredno društvo KEJ, Vladike Nikolaja 29/b, 14000 Valjevo, tel: +381 14 220 647 , arh.biro@kej.rs, www.kej.rs

Idejno rešenje Stambenog objekta u naselju Popare, Valjevo

kej U martu 2017. godine je završena izrada idejnog rešenja za objekat pretežno stambene namene, čiji je autor arhitekta Una Unković. Projektovan je slobodnostojeći objekat spratnosti Su+P+P1+P2 i bruto površine 451,95m2. Objektu se pristupa preko saobraćajnice na južnjoj strani parcele. Objekat je postavljen paralelno sa parcelom pravougaonog oblika, a glavni ulaz je orijentisan prema ulici. Forma kuće je projektovana u odnosu na otvaranje vizura ka Valjevu, prema severu i bočno prema istoku, što je postignuto smicanjem etaža terasasto, kao i velikim staklenim površinama u dnevnoj zoni. Ideja o prilagođavanju objekta terenu je rezultirala konceptom polunivoa. Prostorna složenost je uvedena razdvajanjem komunikacijskih veza između etaža i prožimanjem prostora po vertikali. Na poslednjem spratu je wellness zona sa igraonicom, koja kao i noćna zona na donjim etažama, formira intiman prostor bez velikih otvora bočno prema susedu. Konzola prvog sprata koja natkriva dvorište ispred bazena, vizuelno ograđuje kuću od suseda, omogućavajući privatnost dvorišta u produžetku dnevne sobe.

Idejno rešenje Kuće u naselju Popare, Valjevo

kej U martu 2017. godine je završena izrada idejnog rešenja za kuću u Valjevu. Autor projekta je arhitekta Jelena Marković. Projektovan je slobodnostojeći stambeni objekat spratnosti Su+P+P1 i bruto površine 470,7m2. Objektu se pristupa preko saobraćajnice na južnjoj strani parcele, a glavni ulaz je orijentisan prema ulici. Položaj parcele je takav da se sa brda prema severu pruža pogled ka Valjevu, zbog toga se ka zadnjem dvorištu kuća otvara velikim staklenim površinama i terasama, dok je zatvorenija prema ulici i bočno prema susedima. U skladu sa tim je postavljena funkcionalna organizacija, dnevna zona u prizemlju je okrenuta ka dvorištu. Na spratu je projektovana noćna zona, sa prostorijom za rad, koja je prepuštena konzonlno. Ravan krov i zelene bašte kao oblikovni element, zajedno sa staklenim fasadama i svedenom materijalizacijom, grade modernost arhitektonskog izraza.

Idejno rešenje kuća u nizu u Crnoj Gori

kej Tokom septembra2016. godine, završena je izrada idejnog rešenja 7 kuća u nizu u mestu Reževići u blizini Petrovca. Objekati su slobodnostojeći, projektovani u tri tipa A (dve vile), B (dve vile), i C (tri vile). Autor Idejnog rešenja je projektantski tim arhitekata: Jelena Marković, Jakić Milan, Andrijana Maksimović i Una Unković. Bruto razvijena građeviska površina objekta tipa A je 332.6 m2, tipa B 283.2 i tipa C 242 m2. Svaka vila ima dvorište, sa kaskadnim zelenim površinama i bazenom. Lokacija je na uzvišenju, oko 100m od mora. Struktura stanova u okviru objekata je raznolika. Vila A je sa 6 apartmanskih jedinica (dve jedinice po etaži), vila B sa tri dvosobna stana (jedan stan po etaži), dok je vila C individualna vila. Funkcionalna raznolikost, prilagođenost terenu daju jednostavnu formu savremenog arhitektonskog izraza uz primenu tradicionalnih primorskih materijala. Objekti su međusobno usklađeni materijalizacijski, formom i stilom.

Idejno rešenje Kuće na litici i Dvojne kuće u Crnoj Gori

kej Tokom septembra 2016. godine, projektovano je idejno rešenje vila u mestu Reževići u blizini Petrovca. Autor Idejnog rešenja za Kuću na litici je arhitekta Aleksandar Branković, a za Dvojnu kuću arhitekta Marko Filipović. Lokacija kuće na litici je udaljena od obale manje od 100m. Parcela je u padu prema obali, a njen najjužniji deo se nalazi praktično na litici iznad mora. Pristupna saobraćajnica tangira predmetnu parcelu na severu i tu je glavni ulaz, a prilaz plaži je preko stepenica koje kreću sa parcele. Projektovan je slobodnostojeći objekat spratnosti Su+P+P1 bruto površine 520,9m2. Prema projektnom zadatku, organizovano je 5 stanova: u suterenu deo dupleksa i apartman od 100m2, u prizemlju dupleks 100m2 i apartman od 100m2, a na spratu apartman od 50m2 i apartman od 90m2. Funkcionalna organizacija je postavljena u odnosu na položaj mora i susednog objekta, pa su dnevne zone stanova orijentisane u južnom delu objekta, sa vizurama ka pučini i zapadno ka Budvi. Dvojna kuća spratnosti Su+Pr+2Sp je projektovana kao slobodnostojeći objekat, sa zajedničkim dvorištem i bazenom. Ukupna bruto površina objekta je 398.40m2, pri čemu objekat I ima 201.72 m2, a objekat II 196.68m2. Zelenilo je zastupljeno u velikom procentu, obogaćeno lokalnim rastinjem. Arhitektonski koncept je uslovljen savremenim izrazom uz poštovanje tradicionalnih primorkih materijala za potrebe luksuznog stanovanja.

Idejno rešenje Nadstrešnice između podzemnog pešačkog prolaza Terminala 2 i parkinga Aerodroma „Nikola Tesla“, Beograd

kej Tokom februara ove godine je projektovano idejno rešenje nadstrešnice, kao i sanacije podzemnog prolaza koji se nalazi između glavnog ulaza-izlaza u dolazni Terminal 2 i parking prostora namenjenog osobama koje dočekuju putnike. Nadstrešnica natkriva prostor iznad pešačkog prelaza između podzemnog prolaza i nadzemne saobraćajnice, koncipirana je kao poligonalna čelična struktura, sastavljena od poligona trougaone osnove. Konstrukcija je od toplo cinkovanog čelika sa pokrivačem od lameliranog kaljenog stakla. Veliki deo nadstrešnice se sastoji od tipskih trouglova, s tim da su postavljeni pod različitim uglovima u odnosu na tlo. Nadstrešnica je oblikovana i materijalizovana u savremenom arhitektonskom jeziku, opremljena je savremenom rasvetom i prekrivena električnim aktivnim staklom protiv snega i leda. Nadstrešnica uvodi putnike sa dolaznog terminala u podzemni prolaz, za koji je projektom sanacije predviđeno opremanje tehnologijom led displeja u cilju promocije nacionalnog kulturnog nasleđa i turizma. Plafon prolaza je projektovan kao aluminijumski sa trijangularnom podelom i na taj način formira ambijentalnu celinu sa nadstrešnicom.

Objekat vikend stanovanja za korišćenje u komercijalne svrhe „Vila Plamenac 2“, Divčibare

kej U martu ove godine je završen projekat za izvođenje objekta vikend stanovanja, sa komercijalnim sadržajima. Autori projekta arhitekture su Milan Jakić i Andrijana Maksimović, a enterijera arhitekta Predrag Petković. Postojeći slobodnostojeći objekat, koji je zatečen u nezavršenoj fazi se adaptira i povezuje toplom vezom sa postojećim objektom „Vila Plamenac“. Objekat spratnosti P+P1+Pk+Gal ima bruto površinu 1096,6m2 i smeštajni kapacitet od 18 apartmanskih jedinica. U prizemlju se nalazi restoran sa kuhinjom, 1 apartman, servisne i zajedničke prostorije. U okviru tople veze dva objekta, nalaze se recepcija, lobi, kongresna sala i ostave. Objekat je zamišljen kao spoj tradicionalne planinske kuće za prostor apartmana i savremene arhitekture za prostor javne namene. Objekat ima četvorovodni krov i krovne badže na svakoj krovnoj ravni. Restoran izlazi iz osnovnog gabarita objekta, u vidu transparentnog kubusa sa jednovodnim krovom, u kombinaciji čelične konstrukcije i obloge od stakla, kako za krov, tako i za fasadu. Rešenje enterijera restorana, vidljivo spolja, doprinosi savremenom izgledu celog kompleksa.

Projekat za izvođenje ugostiteljskog objekta u okviru SKI staze „Crni vrh“, Divčibare

kej Početkom ove godine je završen projekat restorana u podnožju ski staze na Divčibarama. Autor projekta eksterijera je arhitekta Milan Jakić, a enterijera arhitekta Predrag Petković. Projektovan je slobodnostojeći objekat, spratnosti Su+P+Pk i bruto površine 236,26m2. Objekat je pozicioniran u odnosu na položaj ski staze, koji je znatno odredio i unutrašnji raspored prostorija. Restoran je okrenut ka stazi podužnom staklenom fasadom, duž koje su poređani stolovi u prizemlju i na potkrovlju. Pomoćne prostorije su linearno postavljene duž zadnje fasade. Oblikovnost je proizašla iz funkcionalnog rešenja- opslužujući sadržaji su u masivnom sklopu sa fasadom od kamena, dok je prostor za sedenje u skeletnom sistemu sa drvenom konstrukcijom i velikim otvorima. Krov je jednovodan u strmom padu ka servisnim prostorijama. Ispred objekta prema ski stazi je predviđena velika sezonska bašta za sedenje na otvorenom.

Projekat zgrade socijalnog stanovanja u Obrenovcu

kej Nakon izrade projekata od strane projektnog biroa Kej izveden je objekat i dobijena upotrebna dozvola. Objekat je slobodnostojeći i nalazi se na parceli između ulica Posavskih Norvežana i Ulice Đačkih bataljona u Obrenovcu. Zgrada se sastoji od 32 stambene jedinice, podeljene u dve povezane lamele, sa zasebnim ulazima. Spratnost objekta je P+4 lamela A i P+5 lamela B, a ukupna kvadratura iznosi oko 2500 m2. Jednostavna kubična forma objekta sa ravnim krovom razbijena je velikim staklenim otvorima u stepenišnom delu objekta i isturenim box terasama na jugoistočnoj strani fasade. Projekat je finansiran od strane UNOPS-a (United Nations Office for Project Services ).

Projekat rekonstrukcije proizvodne hale preduzeća POLIFORM i TIK U Valjevu

kej Nakon dobijenih lokacijskih uslova, u toku je izrada Idejnog projekta rekonstrukcije proizvodne hale preduzeća Poliform i TIK, u okviru kompleksa nekadašnje fabrike Stefil. Postojeći objekat se sastoji iz tri posebna dela, predmet projekta je Poslovna jedinica 1 koja pripada Poliform-u i Poslovna jedinica 2 koja pripada TIK-u. Obe celine su spratnosti Pr+Galerija. Za potrebe Poliform-a koji se bavi obradom plastike, planira se proširenje galerije, tako da će ukupna bruto površina biti 2165,19 m2. Poslovna jedinica 1 će biti funkcionalno podeljena na halu za proizvodnju, magacin i administrativni deo. U administrativnom delu prizemlja je projektovan novi ulaz, kao i stepenište za pristup galeriji. Poslovna jedinica 2 ima ukupnu bruto površinu 1953,13 m2, a sadrži halu za proizvodnju i administrativni deo, za potrebe TIK-a koji se bavi proizvodnjom vijčane robe. Projektom je predviđena zamena spoljašnje stolarije i bravarije u svim grejanim prostorijama. Za obe poslovne jedinice, projekat obuhvata i parterno rešenje sa parkingom, pristupnim putem i izgradnjom trafo stanice, kao slobodnostojećeg objekta. Planirano je grejanje na gas, pa je projektom predviđena izgradnja i postavljanje skladišnih rezervoara za TNG.

ZAVRŠENO IZVOĐENJE HLADNJAČE PRETHODNO SMRZNUTOG VOĆA U OKVIRU POSTOJEĆEG KOMPLEKSA "CROPS & PARTNERS" U POŽEGI

kej Krajem juna završeno je izvođenje hladnjače za skladištenje prethodno smrznutog voća u okviru postojećeg kompleksa „Crops & Partners“ u Požegi. Objekat hladnjače je spratnosti P. Kota gotovog poda novoprojektovane hladnjače je podignuta na kotu postojećeg poda kompleksa fabrike, i iznosi 315,00 mnv. Gabarit objekta je 72.40m x 33.89m + 11,49m x 10,30m (severni aneks).Objekat se sastoji od velike komore za skladištenje voća na pokretnim regalima, dve utovarne rampe koje se nalaze sa severne i južne strane objekta. U okviru severne utovarne rampe, koja je projektovana kao aneks glavnom gabaritu objekta, izvedena je i prostorija magacionera, elektro soba i manipulativni prostor sa vagom za merenje. Pored utovarne rampe, na južnoj strani hladnjače, u okviru gabarita hladnjače, projektovana je još jedna prostorija za magacionera, manipulativni prostor, prostorija sa vagom za merenje i soba za punjenje baterija viljuškara. Predviđena temperatura u komori za skladištenje voća iznosi -20°C. U okviru tavanskog prostora hladnjače izveden je razvod instalacija rashladnih uređaja. Takođe u tavanskom prostoru izvedena je i pešačka staza za pristup uređajima za potrebe održavanja. Razvod instalacija rashladnih uređaja je preko čeličnog mosta za nošenje cevi povezan sa postojećom mašinskom salom na KP 888/1 u okviru istog fabričkog kompleksa.

Višeporodični stambeni objekat na Senjaku

kej U toku je izrada Projekta za izvođenje višeporodičnog stambenog objekta u naselju Senjak u Beogradu. Projekat za izvođenje realizuje se paralelno sa izvođenjem radova na gradilištu koji su otpočeli krajem januara 2016. godine. Objekat ima ukupnu bruto površinu oko 3200m2 i namenjen je luksuznom stanovanju. Na ukupno 4 etaže nalazi se podzemna garaža, SPA sa bazenom i teretanom i ukupno 10 stambenih jedinica veličine od 90-250m2. Fasada objekta je oblikovana po uzoru na klasične stilove, materijalizovana u kamenu. Fasadu je osmislio arhitekta Sanjin Grbić.

Projekat enterijera dupleks apartmana na Zlatiboru u okviru kompleksa Zlatibor 1000

kej U okviru luksuznog apartmanskog kompleksa Zlatibor 1000 na Zlatiboru, projektovan je enterijer za još jedan od apartmana. Apartman ima ukupnu površinu od 80m2, organizovan na dve etaže. U prizemnoj etaži nalazi se dnevna zona sa dnevnim boravkom, kuhinjom, trpezarijom i wc-om u ulaznom delu apartmana. Na spratu se nalaze dve sobe i kupatilo od kojih je jedna projektovana kao master soba sa hidromasažnom kadom, dok je druga soba zamišljena kao pomoćna, manjih dimenzija. Enterijer je dizajniran u kombinaciji rustičnih/retro elemenata i savremeno dizajniranih komada nameštaja i rasvete sa akcentom na postizanje ugodne/tople atmosfere u skladu sa namenom apartmana.

Projekat za izvođenje hladnjače za prethodno smrznuto voće u okviru fabrike Crops & Partners u Požegi

kej U toku je proces pribavljanja Građevinske dozvole i izrada Projekta za izvođenje hladnjače za prethodno smrznuto voće u okviru postojećeg kompleksa Crops & Partners u Požegi. Novi objekat hladnjače se pozicionira u okviru postojećeg kompleksa fabrike, a direktan pristup teretnim i putničkim vozilima je obezbeđen preko opštinskog puta. Novoprojektovana hladnjača je pravougaonog gabarita u osnovi 33,64 x 62,07m, i pozicionirana je 28m južno od postojeće hale proizvodnje u okviru kompleksa. Čista visina u hladnjači je 12m. Na objekat hladnjače se nastavljaju aneksi sa utovarnim rampama na južnom i severnom delu objekta. Konstrukcija objekta je skeletna sa pocinkovanim čeličnim stubovima i krovnim rešetkama. Fasada se izrađuje od termoizolacionih sendvič panela d=20cm. Početak izvođenja radova na realizaciji projekta očekuje se odmah po dobijanju građevinske dozvole.

Idejni projekat vinarije sa vinskim podrumom i stambenim objektom

kej U toku je izrada Idejnog rešenja kompleksa vinarije u blizini Aranđelovca u mestu Lipare. Na površini nešto manjoj od 1ha nalaziće se vinograd sa dva objekta oblikovana po uzoru na tradicionalne toskanske kuće. Vinarija sa vinskim podrumom imaće ukupnu bruto površinu oko 535m2, i u okviru tog objekta predviđena je proizvodni prostor sa vinskim podrumom i prostorom za sedenje i odmor smeštenim u potkrovlju objekta. Drugi objekat imaće kombinovanu namenu. U prizemlju i potkrovlju projetovan je stambeni prostor dek se u podzemnoj etaži planira reprezentativni vinski podrum. U prizemlju je organizovana dnevna zona sa kamin i TV salom, tpezarijom i kuhinjom, a u potkrovlju noćna zona sa tri sobe.
Materijalizacija fasade je lomljeni kamen koji zajedno sa oblikovnim karakteristikama objeta treba da dočara duh predela sa bogatom tradicijom proizvodnje vina.

Projekat za izvođenje hladnjače za voće sa sortirnicom i poslovnim prostorom u Pećincima

kej U toku je izrada Projekta za građevinsku dozvolu hladnjače za jabuke sa sortirnicom i poslovnim prostorom fabrike Microtri u Pećincima. Nakon predaje PGD-a nastoji izrada Projekta za izvođenje. Predaja projekta za građevinsku dozvolu planirana je sredinom marta 2016. godine.
Hladnjača je spratnosti P, pravougaonog gabarita 49x25m. U okviru hladnjače izdvajaju se tri funkcionalne celine: deo sa komorama, sortirnica sa pomoćnim prostorijama i sanitarni blok. Komere su u sistemu ULO (Ultra Low Oxygen) kapaciteta 100t, raspoređene uz manipulativni hodnik iznad kog se nalazi tehnička etaža za smeštaj rashladnog i ULO sistema.
Objekat je projektovan u skeletnom sistemu. Konstrukciju čine prefabrikovani stubovi i grede a međuspratna konstrukcija se izvodi od prefabrikovanih betonskih "Pi" ploča. Fasadni zidovi i krov hladnjače se zatvaraju aluminijumskim sendvič panelima.

Projekat enterijera četvorosobnog stana u Beogradu

kej Tokom oktobra završena je izrada idejnog rešenja i vizualizacije četvorosobnog stana u Krunskoj ulici u Beogradu. Stan ima kvadraturo od 180m2 sa dnevnim boravkom trpezarijom i kuhinjom u dnevnoj zoni i dve dečije sobe i master blok u noćnoj zoni.

Projekat enterijera privatnog aparmana na Zlatiboru

kej U toku je izrda kompletnog projekta enterijera apartmana na Zlatiboru. U prvoj fazi projektovanja izradjeno je idejno rešenje sa vizualizacijom kompletnog apartmana.

Projekat enterijera četvorosobnog stana u Beogradu

kej U oktobru i novembru projektovan je enterijer stan u Krunskoj ulici u Beogradu. Stan zauzima celu površinu drugog sprata, i ima površinu od 180m2. Idejno rešenje i vizualizacija izrađeni su prema zahtevima investitora.

Projekat Rekonstrukcije postojećeg poslovnog objekta za Prostorije Metadon centra i Crvenog krsta u Obrenovcu

kej Projekat rekonstrukcije postojećeg poslovnog objekta Crvenog krsta u Obrenovcu finansira UNOPS ( United Nations Office for Project Services) preko Crvenog krsta Obrenovac. Postojeći objekat spratnosti P+1+Pk je podeljen u dve funkcionalne celine. U prizemlju su organizovane prostorije Crvenog krsta i Narodna kuhinja, sa novim ulaznim holom i stepeništem . Na spratu i u potkrovlju predviđene su prostorije Metadon centra u okviru kojih se nalaze pult za podelu metadona, sala za grupnu terapiju, dve ordinacije i toaleti za korisnike i zaposlene. Ukupna kvadratura objekta za koji je rađena rekonstrukcija iznosi 405,63m2.

Projekat rekonstrukcija i promena namene postojećeg poslovnog objekta u zgradu specijalnih škola za hendikepiranu decu- dnevni boravak za osobe sa posebnim potrebama na Ubu

kej U oktobru 2015. godine otpočelo je izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg poslovnog objekta i promeni namene u specijalnu školu za hendikepiranu decu i dnevni boravak za osobe sa posebnim potrebama na Ubu na osnovu projekta za izvođenje, koji je tokom jula izrađen u projektnom birou Kej. Projektom je predviđena funkcionalna reorganizacija prostora prema potrebama specijalne škole za hendikepiranu decu i dnevnog boravka za osobe sa posebnim potrebama. Sadržaj je organizovan na dve etaže, u prizemlju i na galeriji. U prizemlju su predviđene prostorije za dnevni boravak, sobe za odmor, učionice, senzorna soba, vežbaonica, trpezarija sa čajnom kuhinjom i sanitarni čvor. Na galeriji su predviđene administrativne prostorije (kancelarije i zbornica) sa sanitarnim blokom za zaposlene. Ukupna bruto površina objekta iznosi 325.10m2.

Projekat rekonstrukcije i dogradnje poslovno-proizvodnog objekta u okviru fabrike TIK u Valjevu

kej U junu 2015. godine je završen Projekat za građevinsku dozvolu rekonstrukcije i dogradnje poslovno-pšroizvodnog objekta u Valjevu. Postojeći objekat fabrike TIK, koja se bavi proizvodnjom i prodajem vijičnog materijala, obuhvatao je administrativni deo, deo za proizvodnju i magacin. U nezavisnom objektu koji se nalazi iza glavnog objekta smeštena je trpezarija sa svlačionicama. Predmet projekta je topla veza između glavnog objekta i objekta iza, kao i dogradnja tj. proširivanje magacinskog, proizvodnog i administrativnog dela. Ukupna kvadratura novoprojektovanog objekta iznosi bruto 1666m2.

Projekat vikend kuće na Divčibarama

kej Na parceli br. 652/1 KO Divčibare, na potezu Čolačka greda, projektovan je jednoporodični objekat vikend stanovanja, koji se sastoji iz dve etaže, suterena i prizemlja, sa dva nezavisna ulaza. Objekat je spratnosti Su+Pr, ukupne neto površinu 65,45m2 odnosno bruto površinu 83,05 m2. Funkcionalo objekat je podeljen na dve odvojene etaže sa zasebnim ulazom, koje su spojene u okviru jednog gabarita. U suterenu je smeštena letnja kuhinja sa trpezarijom, dok se na prizemnoj etaži nalaze ulazni trem, dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom, dve spavaće sobe i kupatilo. Konstrukcija objekta je kombinovana. Suteren objekta je zidan od betonskih blokova sa LMT tavanicom dok je kompletno prizemlje konstruisano sa drvenom konstrukcijom i zidovima od sendvič panela sa ispunom od mineralne vune.

Idejno rešenje poluzatvorene garaže sa ostavom

kej U okviru porodične kuće u Valjhevu, projektovan je pomoćni objekta koji ima funkciji garaže i ostave za alat. Objekta se nalazi u dvorištu na mestu postojećeg objekta. Projektovan je kao objekat savremene forme sa upotrebom čelika drveta i betomna. Objekat je pravougaonog objekta sa ravnim krovom pokrivenim TPO membranom, dimenzija (dxšxv) 7,50x3,70x3,05m. Konstrukcija se sastoji od čeličnih stubova od HOP profila, krovne konstrukcije od drvenih greda i zidanog dela objekta od giter bloka i betona. Čitava konstrukcija postavlja se preko postojeće armirano-betonske ploče, na mestu starog objekta.

Adaptacija i sanacija Doma kulture u Novom Žedniku kod Subotice

kej U toku je izrada idejnog projekta Adaptacije i sanacije objekta Doma kulture u Novom Žedniku kod Subotice. Projekat investira JP Direkcija za izgradnju grada Subotice. Ovjekat je prizeman na većem delu, ukupne bruto razvijene površine 1460m2. Objekat se sastoji iz dve celi građene u različitim periodima, koje su 1988 pri dogradnji drugog dela objekta objedinjeni prostorno i vizuelno. Fasada oba dela objekta obložena je žutom fasadnom opekom. Objekat Doma kulture nije u upotrebi više od 10 godine, pa se projektom sanacije i adaptacije predviđa vraćanje objekta u upotrebno stanje, kao i poboljšavanje energetskih svojstava zgrade, rešavanje problema podzemne vlage i prokišnjavanja krova. Rok za izradu idejnog projekta je početak avgusta 2015 godine.

Nadstrešnica za pušače u fabrici Crop's & Partners

kej U okviru fabrike Crops u Požegi projektovana je nadstrešnica namenjena pušačima. Nadstrešnica je jedinstvenog oblika, projektovana sa čeličnom pocinkovanom konstrukcijom u kombinaciji sa kaljenim staklom. Čitava konstrukcija proizvedena je u fabrici, cinkovana i farbana, a sama montaža na licu mesta trajala je manje od jednog dana. Krov i bočne strane zastakljene su jednostrukim kaljenim staklom. Na krovu objekta nalaze se gusto raspoređene lamele od čeličnih Z profila koje imaju ulogu zaštite od sunca. Dimenzije nadstrešnice su oko 2,5x5m visine 2,5m. Nadstrešnica je opremeljena sa 3 slobodnostojeće pepeljare, montirane na pod ispod nadstrešnice.

Projekat zgrade socijalnog stanovanja u Obrenovcu

kej Krajem marta 2015. godine otpočela je izrada projekta zgrade socijalnog stanovanja u Obrenovc, namenjene ugroženima u poplavama.Objekat će se nalaziti na parceli između ulica Posavskih Norvežana i Ulice Ðackih bataljona. Zgrada će se sastojati od 32 stambene jedinice, podeljene u dve povezane lamele, sa zasebnim ulazima. Spratnost objekta je P+4, a ukupna kvadratura će iznositi oko 2500m2. Projekat finansira UNOPS (United Nations Office for Project Services ). Ugovorom je predviđena izrada kompletnog projekta od Idejnog rešenja, Projekta za građevinsku dozvolu, do Projekta za izvođenje.

Pcetak izrade Glavnog projekta rekonstrukcije Gimnazije u Obrenovcu

kej Nakon majskih poplava, Gimnazija u Obrenovcu funcioniše sa polovinom svog prostornog kapaciteta. Prizemlje objekta, u kojem je smešten veliki broj ucionica i kabineta kao i fiskulturna sala nisu upotrebljivi a sva nastava odvija se u ucionicama na spratu.
GPD Kej izrađuje Glavni projekat rekonstrukcije za UNOPS (United Nations Office for Project Services). Projektnim zadatkom predvidena je rekonstrukcija celog objekta, što obuhvata postavljanje novih podova, unutrašnje stolarije, spoljašnje stolarije u prizemlju objekta, sanacija krova iznad fiskulturne sale, kompletna fasada sa termoizolacijom, kao I projekte instalacija. Ukupna kvadratura škole je oko 4000m2. Ugovoreni rok za završetak projekta je kraj februara 2014. godine.

Glavni projekat adaptacije zgrade u Ul. Čika Tasinoj u Paraćinu

kej Krajem decembra 2014. godine završen je Glavni projekat adaptacije zgrade u Ul. Čika Tasinoj u Paraćinu. Objekat nekadašnje kasarne, koji se nalazi u kompleksu vojnih objekata adaptiran je u poslovni prostor za potrebe Javnog komunalnog preduzeća, JP Vodovod i JP Srbijagas. Objekat je spratnosti P+Pr+1, ukupne kvadrature 1400m2. Ispod dela objekta nalazi se podrum u kojem je smeštena arhiva i tehničke prostorije, dok su u prizemlju i na spratu smeštene kancelarije, šalter sala, i sala za sastanke. Projektom adaptacije predviđeno je i funkcionalno unapređenje objekta u pogledu pristupačnosti, postavljanjem rampe za invalide na ulazu u objekat i lifta-kose platforme na unutrašnjem stepeništu. Adaptacijom je predviđena i kompletna zamena spoljašlnje i unutrašnje stolarije kao i izrada fasade sa termoizolacijom. Projekat investira Opštinska uprava Paraćin.

Rekonstrukcija kuce u Karadordevoj ulici

kej U toku je izrada glavnog projekta rekonstrukcije stambeno-poslovnog objekta u Karadordevoj ulici u Valjevu. Idejnim rešenjem predvideno je nadogradnja postojece prizemne kuce za jedan sprat i proširenj u horizontalnom gabaritu. U delu prizemlja orijentisanom ka ulici nalazice se lokali za izdavanje dok ce ostatak objekta biti namenjen porodicnom stanovanju. U dubini parcele objekat je prizeman orijentisan prema dvorištu preko natkrivenog trema koji se prostire celom dužonom objekta. Ukupna bruto pobršina objekta iznosi oko 480m2.

Glavni projekat rekonstrukcije stare škole u Grabovici

kej U oktobru je završen Glavni projekat rekonstrukcije stare škole u Grabovici. Projekat je finasirao grad Valjevo, za potrebe depoa Gradse uprave. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 700m2 nekadašnje škole. Pored depoa koji zauzima veci deo objekta i prostire se na dve eataže, rekonstrukcijom je predvideno i uredenje prizemnog dela objekta u kojem ce se nalaziti mesna zajednica Grabovica. Projektom je predvideno i uredenje partera sa pristupnim putem, parking mestima, poplocanjem, zelenilom i osvetljenjem. Projekat ce se realizovati po fazama u zavisnosti od finansijskih sredstava.

Dogradnja Objekta Škole stranih jezika „LINGUA“ u Valjevu

kej Projekat dogradnje objekta škole stranih jezika „Lingua“ u Valjevu uraden je tokom aprila 2014. godine za potrebe proširenja nastavnog prostora. Dogradeni deo objekta projektovan je u drvenom konstruktivnom sistemu, sa fasadom od drvenih talpi i velikim staklenim otvorima. Objekat jednostavne forme karakteriše materijalizacija, kao i tehnicka rešenja detalja koji omogucavaju da objekat zadrži kompaktnu formu. Objekat je realizovan tokom leta 2014. godine.

Glavni projekat objekta socijalnog stanovanja u Jabuckom Ritu

kej Nakon dva meseca od početka realizacije, završen je Glavni projekat objekta socijalnog stanovanja u Jabučkom Ritu. Glavni projekat izrađen je na osnovu idejnog rešenja Housing Centar-a, koje je u toku razrade imalo manje izmene u cilju boljeg funkcionisanja objekta.
Objekat je spratnosti P+1 i ima ukupnu bruto građevinsku površinu 1.036,17m2. Objekat je podeljen na dve zasebne celine, konstruktivno razdvojene dilatacijom sa po jednim ulazom za svaku. Projektovano je ukupno 15 stambenih jedinica različite kvadrature, u rasponu od 22-77m2, i zajednička trpezarija i ostava.
Projekat finansira UNOPS (United nations office for project services) u saradnji sa gradom Beogradom.

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije stare škole u Grabovici

kej U julu je otpočeo rok za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije nekadašnje škole u Grabovici, na periferiji Valjeva. U sklopu škole nalazi se i objekat Mesne zajednice Grabovica, koji je takode obuhvaćen ovim projektom. Nekadašnja škola koja ima ukupnu bruto površinu od oko 700m2 se rekonstruiše u depo- arhiv Gradske uprave za odlaganje starih predmeta. Objekat mesne zajednice ce zadržati istu funkciju.

 

U toku je izrada glavnog projekta objekta socijalnog stanovanja u Jabučkom Ritu

kej“ Tokom maja započela je realizacija glavnog projekta objekta socijalnog stanovanja u Jabučkom Ritu, a prema idejnom rešenju koje je izradila organizacija Housing Centar u okviru programa Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima. Projekat finansira UNOPS (United nations office for project services) u saradnji sa gradom Beogradom.
Projekat se odnosi na jednu od tri lamela koje su predviđene za izgradnju na predmetnoj lokaciji. Objekat je spratnosti P+1 i ima ukupnu bruto površinu od 1038.24m2. Objekat je podeljen u dve celine sa zasebnim ulazima sa ukupno 15 stambenih jedinica i jednom zajedničkom prostorijom u prizemlju.

 

Glavni projekat Ulične zgrade stambeno-poslovnog kompleksa u Pantićevoj ulici u Valjevu

kej“ U januaru je završen glavni projekat ulične zgrade u Pantićevoj ulici u Valjevu. Ulična zgrada koja ima ukupnu bruto površinu od 3.526,09m2 deo je stambeno kopleksa površine 5453,01 m2 koji čine ulični i dvorišni objekat sa zajedničkom podzemnom garažom. Namena objekta je stambeno-poslovna, sa 5 lokala u prizemlju i 27 stanova raspoređenih na 3 sprata i povučenu etažu. Izgradnja dvorišnog objekta završena je početkom 2103. godine a početak izgradnje ulične zgrade očekuje se sredinom 2014. godine.

 

Glavni projekat tople veze fabrike "RAUCH" u Koceljevi

kej Tokom decembra završen je glavni projekat tople veze izmedu proizvodne hale i magacina gotovih proizvoda, u okviru fabrike koncentrata za sokove RAUCH u Koceljevi. Projektom je obuhvaceno i natkrivanje dela postojece hale koja zajedno sa toplom vezom cini arhitektonsku celinu.
Konstrukcija objekta je upotpunosti celicna. Cine je celicni stubovi raspona 416cm i celicne krovne rešetke raspona 12m na rastojanju od 208 cm. Kako krovni pokrivac korišcen je rebrasti lim a fasadna obloga je od fasadnih sendvic panela. Ukupna bruto površina novoprojektovane tople veze iznosi 230 m2.

Kompanija HORMANN i GPD KEJ postali su zvanični partneri

kej Internacionalna kompanija HORMANN, lider u proizvodnji garažnih i industrijskih rolo i segmentnih vrata, kucnih vrata, ramova i motora tokom leta 2013. postala je zvanican partner firme KEJ.

Kompanija Hormann vec više od 50 godina uspešno posluje na medunarodnom tržištu. Proizvodnja segmentnih vrata za garaže, koja štede prostor i otvaraju se vertikalno, kao i vrata za industrijske i komercijalne zgrade od 1960-tih godina, odredile su buduci razvoj kompanije.

Od tada paleta proizvoda se postepeno širila. Danas, osim poznatih modela, Hörmann nudi rolo vrata, harmonika vrata, protivpožarna i brza vrata, motore za vrata i upravljacke kutije kao i sisteme pretovarne tehnike, protivpožarne i protivdimne završetkei, kucna i unutrašnja vrata, nadstrešnice i ramove.

http://www.hormann.rs/

Etno selo na Drini

kej Završeno je idejno rešenje etnoturistickog kompleksa na Drini. Kompleks se prostire na 30 a parcele uz samu ivicu Drine.
Projektom je predvideno 6 apartmanskih jedinica prostorno prožetih sportsko-rekreativnim sadržajima. Specificnost ovog projekta je savladivanje velike visine obale ka reci kaskadnim terasama. Kamene terase, oplemenjene su zelinom i drvetom upotrebljenim u konstruktivne svrhe. Na poslednjoj kamenoj kaskadi nalazi se drvena nadstrešnica sa roštiljem i klupama za sedenje. Na ivici parcele sa pogledom na Drinu postavljen je bazen sa svojim propratnim sadržajima. U „džepovima“Izmedu tradicionalno obradenih apartmanskih jedinica postavljeni su sadržaji za decu, klupe za sedenje, fontane. U cilju upotpunjavanja dnevnih aktivnosti postavljeni su sportski sadržaji poput teniskog terena i terena za mali fudbal.

Vikendica na Divčibarama

kej Projektni biro Kej je tokom meseca avgusta uradio idejno rešenje vikendice na Divcibarama. Jednostavno funkcionalno rešenje praceno je jednostavnim arhitektonskim rešenjem ali je konacan proizvod efektan. Upotreba tradicionalnih materijala u tradicionalnom stilu u skladu je sa Divcibarskom arhitekturom. U prizemnom delu objekta smeštena je dnevna zona sa otvaranjem ka divcibarskom pejzažu preko velikih staklenih površina i trema. Nocna zona smeštena je na potkrovlju objekta i galerijom je povezana sa dnevnom zonom. Kvalitetu ove zone i arhitektonskom izrazu doprinose i krovne badže.

Završen projekat rekonstrukcije dve zgrade u Parizu

kej Tokom leta završen je glavni projekat rekonstrukcije dve zgrade u Parizu prema idejnom rešenju arhitekata iz Francuske. Na ukupnoj bruto površini od 910m2 isprojektovano je 24 stambene jedinice sa zajednickom trpezarijom i kancelarijom za upravljanje i organizaciju zgrada. Smeštene u istorijski kontekst starog predgrada Pariza, zgrade materijalizacijom i formom zadržavaju predašnji izgled gradeci skladnu celinu sa susednim objektima.

Pri projektovanju stambenih jedinica u prizemlju poštovani su uslovi za projektovanje u vezi sa nesmetanim kretanjem starih, hendikeoiranih i invalidnih lica. Celokupan projekat je preveden i poslat u Francusku u dalju proceduru.

Rekonstrukcija zgrade u Parizu

kej“ U toku je izrada glavnog projekta rekonstrukcije dva objekta u Francuskoj. Dve zgrade u starom delu Pariza nekada korišcene kao skladišni prostor rekonstruišu se u 24 stana socijalnog stanovanja prema idejnom projektu arhitekata iz Francuske.

Prva zgrada, radnog naziva „HANGAR“ ima bruto površinu od 520m2. U prizemlju i potkrovlju smešteno je ukupno 13 stanova. Na prizemnoj etaži nalazi se 6 stanova prilagodenih potrebama osoba sa invaliditetom, i zajednicka prostorija sa kuhinjom i trpezarijom. Neposredno pored „HANGAR“-a je drugi objekat „GRANGE“ u kom se nalazi 11 stanova. Objekat je spratnosti prizemlje+sprat+potkrovlje i bruto površine 390m2.

„KONTIO“ drvena kuca

kej Projektni biro KEJ je tokom marta završio izradu glavnog projekta prefabrikovane drvene kuce renomirane firme „Kontio LOGHOUSE“ iz Finske. Luksuzne drvene kuce firme „Kontio“ grade se od punog cetinarskog drveta prema tradicionalnoj Finskoj tehnologiji.

Projekat drvene kuce od 500m2 predstavlja deo kompleksa Nostalgija koji ce se nalaziti na Divcibarima, Opština Kosjeric. Kompleks Nostalgija prostire se na 0.8 ha i obuhvata 7 drvenih kuca sa pratecim objektima, terenima za sport, teretanom na otvorenom, stazama... Organizovan je na padini ka južnoj strani, sa pogledom na prepoznatljiv pejzaž Divcibara.

„Atos Fructum“ vinarija i mašinsko-servisni blok

kej“ Završen je glavni projekat proizvodno-skladišnog objekta - Vinarije, i poslovnog objekta sa Mašinsko-servisnim blokom i blokom sa apartmanskim smeštajem. Objekati se nalazi u sastavu poslovno poljoprivredno-etno turističkog kompleksa“Atos Fructuma“d.o.o. u Maloj Remeti.

Objekti su projektovani u savremenom duhu sa upotrebom trаdicionаlnih mаterijаla u cilju uklаpаnjа objektа u ideju Poslovno poljoprivredno-etno turističkog kompleksа. Izgradnja novih objekata predviđena je sa zapadne strane postojeće Zgrade uprave sa kojom je ostvarena funkcionalna veza podzemnim tunelom. Pristup novoprojektovanim objektima predviđen je sa novoformiranog asfaltnog platoa uklopljenog u postojeće saobraćajne površine. Sa zapadne strane novoprojektovanih objekata uz plato predviđa se izgradnja podzemnog rezervoara za naftu sa aparatom za točenje goriva za vozila.

Vinarija je predviđena kao objekat u kome će se odvijati ceo tehnološki proces prerade grožđa, proizvodnje vina, skladištenje, nega, čuvanje I flaširanje vina.

Drugi objekat obuhvata mašinsko-servisnim blok sa garažom za vozila i mehanizaciju i magacinima i blokom sa apartmanima i kulom sa funkcijom vidikovca. Konstrukcija objekata se izvodi od prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata sa zidanim obimnim i pregradnim zidovima. Krovni pokrivač je krovni sendvič panel.

Nakon izrade Glavnog projekta pristupljeno je izgradnji .

Osnovna Škola „Vladika Nikolaj Velimirović“ Valjevo

kej“ Nakon 3 meseca rada, projektni biro “KEJ” uspešno je završio rad na glavnom projektu rekonstrukcije krova Osnovne škole „Vladika Nikolaj Velimirović“ u Valjevu.

Objekat OŠ „Vladika Nikolaj Velimirović“ je sagrađen 1985. godine i nakon 25. godina eksploatacije krov objekta je u izuzetno lošem stanju. Eternit ploče, koje su krovni pokrivač, su dotrajale i polomljene, postojeći ležeći oluci su u lošem stanju. Na ravnim delovima krova je došlo do truljenja drvene podkonstrukcije, što je rezultiralo stvaranjem krovnih „bazena“. Fiskulturna sala je usled neadekvatno izvedenog krovnog pokrivača zatvorena za rad. Sve to su višegodišnji problemi ove obrazovne ustanove, koji za posledicu imaju ometanje procesa nastave, nemogućnost stvaranja kvalitetnih uslova za boravak učenika i velike troškove tekućeg održavanja.

Projekat rekonstrukcije, koji je urađen u okviru projektnog biroa “KEJ”, obuhvatio je zamenu postojećeg krovnog pokrivača od eternit ploča limenim krovnim pokrivačem, zamenu i nadgradnju drvene konstrukcije, uz adekvatnu hidro i termoizolaciju krova, zamenu slojeva za pad i odvod vode na ravnim delovima krova. Postojeći ležeći oluci će biti zamenjeni novim visećim olucima. Kompleksnost samog krova kao i veloma loše stanje u kome se nalazi, te neadekvatna rešenja primenjena pre skoro 30 godina, zahtevala su posebnu posvećenost detaljima i primenu najsavremenijih tehničkih rešenja svih elemenata krova. Obejkat je na pojedinim delovima prizeman, dok je veći deo objekta P+1+Pk. Ukupna površina krova škole iznosi 3889,40 m2.

Osnovna škola „Vladika Nikolaj Velimirović“ Valjevo

kej“ Projektni biro “KEJ” je započeo rad na izradi glavnog projekta rekonstrukcije krova Osnovne škole „Vladika Nikolaj Velimirović“ u Valjevu.

Objekat OŠ „Vladika Nikolaj Velimirović“ je sagrađen 1985. godine i nakon 25. godina eksploatacije krov objekta je u izuzetno lošem stanju. Eternit ploče, koje su krovni pokrivač, su dotrajale i polomljene, postojeći ležeći oluci su u lošem stanju. Na ravnim delovima krova je došlo do truljenja drvene podkonstrukcije, što je rezultiralo stvaranjem krovnih „bazena“. Fiskulturna sala je usled neadekvatno izvedenog krovnog pokrivača zatvorena za rad. Sve to su višegodišnji problemi ove obrazovne ustanove, koji za posledicu imaju ometanje procesa nastave, nemogućnost stvaranja kvalitetnih uslova za boravak učenika i velike troškove tekućeg održavanja.

Projekat rekonstrukcije koji je u pripremi obuhvata zamenu postojećeg krovnog pokrivača od eternit ploča limenim krovnim pokrivačem, delimičnu zamenu dotrajale drvene konstrukcije, uz adekvatnu hidro i termoizolaciju krova, zamenu slojeva za pad i odvod vode na ravnim delovima krova. Postojeći ležeći oluci će biti zamenjeni novim visećim olucima. Obejkat je na pojedinim delovima prizeman, dok je veći deo objekta P+1+Pk. Ukupna površina krova škole iznosi 3889,40 m2.

Cementara Titan u Kosjeriću

kej“ U okviru projektnog biroa „KEJ”-a završen je glavni projekat armirano-betonske konstrukcije platforme za silos pepela u Cementari Titan u Kosjeriću. Prema ovom projektu kasnije se pristupilo izvođenju radova na ovom objektu. Konstrukcija platforme je u popunosti armirano-betonska. Ukupna visina platforme iznosi 10,5 metara, sa temeljenjem koje je urađeno AB šipovima na dubini od 16,5 metara.

 

RAUCH Fabrika koncentrata za sokove Koceljeva

kej“ Projektni biro “KEJ” i RAUCH Srbija nastavili su dugogodišnju uspešnu saradnju novim projektima na fabrici koncentrata za sokove u Koceljevi. Trenutno su u toku radovi na izradi idejnog rešenja tople veze zatvorenog i otvorenog dela magacina gotovih proizvoda u okviru fabrike, kao i glavni projekat i izvođenje radova rekonstrukcije poda u hodniku, sa komorom unutar magacina, čiji se završetak radova bliži kraju.

 

Završetak procesa sertifikacije

kej“ Decembra 2012.godine okončan je proces sertifikacije u GPD „Kej“ Valjevo, započet jula iste godine. Projekat je realizovan u saradnji sa firmom „Serting“ iz Lazarevca i sertifikacionom kućom „Quality Austria“ iz Beograda.

Nakon faze II sertifikacionog audita, firma „Kej“ stekla je pravo na izdavanje sertifikata za standarde: ISO 9001 - sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji, ISO 14001 - sistem upravljanja zastitom zivotne sredine i OHSAS 18001 - sistem zastite i bezbednosti na radu.

U toku je primena i kontrola uspostavljenih procedura, a naredna kontrola sertifikacije je krajem 2013. godine.

 

Otvaranje Vile Plamenac na Divčibarama

kej“ Završeni su radovi na objektu Vile Plamenac na Divčibarama. Otvaranje objekta je u subotu, 29.12.2012. u 12h.

Mapu položaja objekta pogledajte OVDE .

www.vilaplamenac.rs 

Višeporodični stambeni objekat u Pantićevoj ulici, Valjevo

kej“ Savremeni zahtevi u pogledu kvaliteta stanovanja i održivosti objekata, kao i novi propisi u polju energetske efikasnosti, bili su polazna tačka u osmišljavanju ovog višeporodičnog stambenog objekta. Velika ponuda na tržištu stanova sličnog karaktera navela je investitora i projektante na ideju da se ovakvim objektom pokuša proširiti dizapazon stanova dostupnih u Valjevu.

Objekat višeporodičnog stanovanja smešten je na parceli između Pantićeve ulice i Zlokućanskog sokačeta. Sama lokacija je zbog svoje povučenosti sa glavnih gradskih saobraćajnica uticala na opredeljenje na isključivo stambene sadržaje, smeštene u visokom prizemlju, dva sprata i povučenoj etaži. Ispod cele parcele smeštena je podzemna garaža, sa ozelenjenim krovom na severnoj strani parcele, kojim se ima za cilj unapređenje kvaliteta dvorišta koje će stanari zaista i koristiti.

Pomeranjem granica u domenu termičke zaštite objekta, sistema energetski efikasnog grejanja, kvalitetnih tehničkih rešenja koja će olakšati kasniju eksploataciju objekta, kao i komfornijim stanovima većih kvadratura, investitor sa projektantima pokušava da izađe u susret kompleksnijim potrebama i višim zahtevima potencijalnih korisnika.

STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS U PANTIĆEVOJ ULICI-ULIČNA ZGRADA

kej“ Izrada glavnog arhitektonsko-građevinskog projekta za uličnu zgradu stambeno-poslovnog kompleksa u Pantićevoj ulici ulazi u završnu fazu. Kompleks se sastoji od uličnog i dvorišnog objekta, a sama realizacija projekta je fazna. Projekat ulične zgrade predstavlja drugu fazu izgradnje kompleksa, dok je objekat dvorišne zgrade u završnoj fazi izvođenja.

Za razliku od objekta dvorišne zgrade koja je stambenog tipa, ulična zgrada u prizemlju ima organizovan poslovni prostor. U stambenom delu objekta predviđen je približno jednak broj garsonjera, jednosobnih i dvosobnih stanova. Stanovi su organizovani sa jedne strane ka Pantićevoj ulici, a sa druge ka dvorišnoj zgradi,odnosno ka dvorištu kompleksa. Poseban izazov u projektovanju stanova predstavljalo je usklađivanje potreba i zahteva pojedinačnih vlasnika parcela, što je uticalo na diverzitet kvadratura stanova i nemogućnost standardizacije i racionalizacije prostornog rasporeda po etažama. Pristup dvorišnom delu objekta i samoj dvorišnoj zgradi iz Pantićeve ulice obezbeđen je pasažom koji se nalazi na uličnoj zgradi. Oba objekta leže na velikoj podzemnoj garaži u kojoj je obezbeđen parking prostor za potrebe čitavog kompleksa. Pristup garaži obezbeđen je iz Železničke ulice

Tim Izolirka, deo grupacije FRAGMAT, organizuje stručnu prezentaciju

kej“ Tim Izolirka, deo grupacije FRAGMAT, organizuje stručnu prezentaciju, na temu:

" HIDROIZOLACIJE – projektovanje ugradnja i održavanje

NOVOSTI NA PODRUČJU UŠTEDE ENERGIJE – novi materijali i sistemi"
koja će se održati u sredu 19.09.2012. sa početkom u 15h, u prostorijama Istraživačke kuće Društva istraživača "Vladimir Mandić Manda" Adresa: Birčaninova 128/b , 14000 Valjevo

SADRŽAJ PREZENTACIJE:
•kratak pregled evropskog i domaćeg zakonodavstva,
•zasićenje, pravilna zaštita od vode, vlage I drugih tečnosti i gasova (radon),
•novosti na području hidroizolacija ili zaštita od vlage,
•detalji rešenja i prevazilaženja diletacija,
•slikovit prikaz grešaka, loše prakse u građevinarstvu,
•predstavljanje priručnika,
•razno i odgovori na vaša pitanja ili razmena stručnih mišljenja

Iso standard

Sertifikacija Početkom jula 2012.godine, započet je proces sertifikacije u GPD „Kej“ Valjevo. Obuhvata sertifikaciju na standardima ISO 9001:2008, ISO 18001i ISO 14001.

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji, a koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Baziran je na principima upravljanja, izvedenim iz kolektivnog iskustva i znanja stručnjaka članova ISO komiteta širom sveta. Sprovođenje ovog standarda i usvajanjem procedura koje podrazumeva bitno se poboljšava funkcionisanje svake poslovne organizacije.

Standard ISO 18001 je deo ukupnog sistema upravljanja organizacije koji se koristi da razvije i primeni politiku i praksu zdravlja i bezbednosti na radu i upravljanju rizicima koji imaju uticaj na bezbednosti, ali i na zdravlje zaposlenih na radnim mestima.

Standard ISO 14001 nastao je kao rezultat višegodišnjeg analiziranja problema zaštite životne sredine Međunarodne organizacije za standardizaciju. Zaštita životne sredine, kako zbog očuvanja našeg prirodnog staništa, tako i zbog očuvanja i obnavljanja prirodnih resursa predstavlja imperativ za savremenog čoveka.

Proces standardizacije u „Kej“-u odvija se u saradnju sa konsultantskom firmom „Serting“ iz Lazarevca i gospodinom Aleksandrom Ružičićem, a uz učešće svih zaposlenih u našoj kompaniji. Do sada su vođeni razgovori sa zaposlenima u admistraciji, obilazak centralnog magacina i voznog parka i doneti nacrti prvih procedura za standard ISO 9001:2008.

Usvajanje procedura za sve standarde trebalo bi da bude gotovo do kraja 2012.godine.

Vila Plamenac, Divčibare

Vila Plamenac, Divčibare Projekat parternog uređenja Vile Plamenac na Divčibarama je završen i kreće se u njegovu realizaciju. Okolina ove planinske vile, na rubu borove šume, upotpunjuje prijatan boravak na divčibarskoj visoravni. Dvorište će se urediti tako da će na jugo-zapadnoj strani objekta biti dečje igralište, a iz zajeničkog dnevnog boravka izlaziće se u spoljnu letnju trpezariju među borovima. Automobilski pristup do glavnog ulaza u hol objekta je asvaltni, a za svaki apartman u Vili Plamenac predviđeno je parking mesto. Celokupan projekat i izgradnja vile sa 14 apatrmana, zajedničkim dnevnim boravkom, skijašnicom i centrom za wellness, spa i rekreaciju delo je građevinsko-privrednog društva Kej.

Porodična kuća na Promaji_Porodica Pantić_Valjevo

Porodična kuća na Promaji Glavni arhitektonsko-građevinski projekat porodične kuće Pantić, u Valjevu je završen. Objekat je smešten na zapadnim obroncima gradskog naselja Brđani, na mestu koje je u gradu poznato pod imenom Promaja, u neposrednoj blizini gradskog parka „Pećina“.

Kuća je organizovana kroz tri etaže, površine 250 m2, prateći izduženi oblik parcele, koja je u padu, ostvarujući pritom prijatan pogled na okolinu Valjeva, i Valjevske planine na zapadu. Objektu se pristupa sa istočne strane parcele iz Portoroške ulice. U nivou suterena objekta, organizovane su servisne prostorije, ostava za ogrev i kotlarnica, kao i letnja kuhinja sa ostavom. Iz suterena je obezbeđen izlaz na polunatkriveni trem, koji se nalazi na koti

Na nivou prizemlja organizovana je dnevna zona, koja obuhvata kuhinju, trpezariju i dnevnu sobu, sa južne strane, kao i radnu sobu i WC sa severne strane objekta. Skoro cela zapadna strana prizemlja je u staklu, tako da se i iz samog objekta pruža prijatan pogled na okolinu.

Sprat objekta, u potpunosti je organizovan kao noćna zona, koja obuhvata dve dečije sobe na zapadu, garderobu, kupatilo i roditeljsku sobu sa izlazom na terasu, na južnom delu objekta.

Dogradnja aneksa sa svlačionicama, Mala Remeta

Dogradnja aneksa sa svlačionicama, Mala Remeta Završen je projekat dogradnje aneksa sa svlačionicama, u okviru poslovno poljoprivredno-etno turističkog kompleksa „Atos Fructum“ do. o. o. U Maloj Remeti.

Objekat je pozicioniran iza postojeće utovarne rampe, a uz hladnjaču. Nastavlja se na utovarnu rampu i prati njenu visinu i širinu. Konstrukcija objekta je čelična, a materijalizacija fasade i krova je poliuretanski panel. Objekat se sastoji iz predsoblja, sanitarnog bloka, trpezarije sa mini kuhinjom i svlačionica.

Objekat je projektovan za potrebe radnika i u cilju uklapanja u ideju Poslovnog kompleksa čiji je deo.

Centar za tretman infektivnog otpada u okviru ZC Valjevo

Centar za tretman infektivnog otpada Završen je projekat rekonstrukcije prizemlja kotlarnice u okviru Tehničko-ekonomskog bloka, Zdravstvenog centra Valjevo, za potrebe montaže novog Centra za tretman infektivnog otpada.

Delatnost koju pruža sistem za tretman infektivnog otpada na sekundarnom nivou je zdravstveno-komunalna, i odvija se u vidu prijema, evidencije, sterilizacije, odlaganja i transporta medicinskog otpada.

Rekonstrukcijom i prenamenom stare kotlarnice dobijene su nove prostorije za prijem medicinskog otpada i smeštaj sterilizatora sa pratećim sadržajima (soba za smeštaj drobilice, pranje i smeštaj kontejnera), i formiran je poseban kancelarijski prostor i garderoba za zaposlene.

Prilikom projektovanja primenjivane su prostorno-funkcionalne šeme uobičajenih transportnih puteva i tokova materijala sa što jednostavnijom manipulacijom u skladu sa poštovanjem tehnološko-higijenskih zahteva.

"Fabrika koncentrata RAUCH" u krugu fabričkog kompleksa "RAUCH" u Koceljevi

RAUCH U toku je izrada investiciono- tehničke dokumentacije za objekat Fabrika koncentrata lčija se izgradnja predviđa u krugu fabričkog kompleksa RAUCH u Koceljevi. U cilju proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta nova fabrika koncentrata biće dograđena uz postojeću proizvodnu halu sa hladnjačama za prijem i preradu voća.

Kapacitet novog objekta od oko 1600m2 predviđa halu sa bazenima i podzemnim tunelom za prijem, transport i preradu voća. Objekat je koncipiran kao montažna armirano- betonska skeletna konstrukcija sa prednapregnutim nosačima i fasadnom oblogom od prefabrikovanih sendvič panela. Izborom prefabrikovanih montažnih elemenata konstrukcije u projektovanju i primenom savremenih tehnologija gradnje u izvođenju omogućiće se zadovoljenje potreba investitora za brzom i kvalitetnom realizacijom objekta od projektovanja do izvođenja.

MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA_GORENJE_VALJEVO

MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA_GORENJE_VALJEVO Postojeći kompleks fabrike Gorenje aparati za domaćinstvo u Valjevu će biti proširen izgradnjom objekta Magacina gotovih proizvoda. Upravo je završena prva faza izrade projektne dokumentacije u vidu idejnog rešenja za nove sadržaje.

Magacinski prostor od oko 6000 m2 je smešten severoistočno od postojeće fabrike rashladnjh uređaja, sa kojom je ostvarena funkcionalna i tehnološka veza uz pomoć mosta. Prefabrikovana armirano-betonska konstrukcija sa prednapregnutim krovnim nosačima obezbeđuje modularnu jednostavnost i funkcionalnost objekta, kao primarne kvalitete industijskih objekata. Spoljašnja obrada fasadnih površina u vidu aluminijumskih panela prati vizuelni izraz postojećih objekata u kompleksu sa prepoznatljivim žutim vencem.

VIDIKOVAC_ATOS VINUM_FRUŠKA GORA

VIDIKOVAC_ATOS VINUM_FRUŠKA GORA Smešten na južnim obroncima Fruške gore, tamo gde ustalasani teren prerasta u ravnicu, vidikovac se izdiže kao vizuelni reper poslovno-poljoprivrednog kompleksa Atos Vinuma. Zamišljen kao osmatračnica sa koje se pruža pogled na padine Fruške gore sa jedne, i obrise Rume i Sremske Mitrovice sa druge strane, predstavlja produžetak turističkih sadržaja koji se razvijaju u Upravnoj zgradi na ulazu u kompleks. Nakon degustacije vina i lokalnih specijaliteta od jabuke, posetilac se usmerava ka vidikovcu, gde na 11m visokoj platformi može uživati u pogledu. Drvena konstrukcija vidikovca, pozicionirana na kraju postojeće vinjage, predstavlja samo kostur koji će jednog dana biti obavijen stablima vinove loze i na taj način biti potpuno utopljen u ovaj prirodni ambijent.

POSLOVNO-PROIZVODNI KOMPLEKS CROP'S & PARTNERS POŽEGA

POSLOVNO-PROIZVODNI KOMPLEKS Projekat poslovno-proizvodnog kompleksa u Požegi je završen. Oko 2900 m2 novoprojektovanog prostora podrazumevalo je glavne arhitektonsko-građevinske projekte hladnjače, proizvodne hale, magacina, portirnice, spolješnjeg stepeništa i nadstrešnice.

Novoprojektovani objekti su zamišljeni kao proširenje postojećih kapaciteta. Osnovna namena objekata jeste prijem, skladištenje svežeg voća, hlađenje u prostorijama posebno projektovanim u tu svrhu i pakovanje smrznutog voća. Funkcionalnim rešenjem su izdvojene sledeće celine: hladnjača, magacin, mašinska sala, manipulativni prostor sa utovarnom rampom, nova proizvodnja i objekat za kontrolu ulaza i izlaza iz kruga fabrike. Ovim projektom je naš projektni tim imao priliku da primeni i nadogradi prethodno stečeno znanje i iskustvo u projektovanju ovog tipa industrijskih objekata, naročito u primeni savremenih proizvodnih linija pretovarne tehnike i mehanizacije hladnjače.

PORODIČNA KUĆA U NOVOM NASELJU_PORODICA JEVTIĆ_VALJEVO

PORODIČNA KUĆA Glavni arhitektonsko-građevinski projekat jednoporodične kuće u Novom naselju u Valjevu je završen.

Smeštena na periferiji grada, kuća je uklopljena u karakter okruženja kome preovlađuju jednospratne porodične kuće. Izuzetno izdužena parcela je uticala na samu organizaciju osnove, u kojoj se izdvajaju zapadni i istočni blok, razdvojeni stepeništem i ulaznim holom. Prizemlje pored uobičajenih celina dnevne zone kuće sadrži i garažu i kotlarnicu. Dnevna soba je otvorena ka prednjem istočnom dvorištu, dok su kuhina sa trpezarijom i soba za odmor okrenute ka zapadnom dvorištu i tremu koji predstavlja produžetak dnevne zone u mirno zadnje dvorište. Na spratu objekta je pored dečije i roditeljske sobe predviđen manji dnevni boravak sa pogledom na zadnje dvorište. Dečija soba izlazi na terasu i krovnu baštu iznad garaže, stvarajući tako posebno ugodan kutak za korisnike ovog prostora.

PORODIČNA KUĆA U POPARAMA_KEJ INVEST_VALJEVO

PORODIČNA KUĆA U POPARAMA Projekat za objekat jednoporodičnog stanovanja na obroncima brda Popare u Valjevu je ušao u završnu fazu. Objekat od 500m2 je organizovan na tri nivoa, tako da prati izduženi oblik parcele koja je u padu i istakne kvalitete pogleda koji ovakva lokacija pruža.

Podzemna etaža je predviđena za garažu, servisne prostorije, kotlarnicu, ostave, kao i teretanu koja nivelacijom terena ima mogućnost izlaska u dvorište. Prizemlje objekta predstavlja dnevnu zonu orijentisanu ka pogledu na Valjevo, sa kuhinjom, trpezarijom i dnevnom sobom. Velika ugaona zastakljena površina otvara dnevnu sobu ka dvorištu i pogledu na grad, a ujedno je povezuje i sa prostranim natkrivenim tremom. Jugozapadna strana prizemlja ka ulici je predviđena za gostinsku sobu i servisnu sobu sa vešernicom. Potkrovlje objekta funkcioniše kao noćna zona i podeljeno je na dve celine, roditeljsku i dečiju.

Materijalizacijom slojeva zidova i podova, infrastrukturom objekta u vidu toplotne pumpe i solarnih panela, težilo se niskoenergetskom objektu koji će kroz dugoročno korišćenje obezbediti održivost.

ZGRADA UPRAVE_ATOS VINUM_FRUŠKA GORA

ZGRADA UPRAVE_ATOS VINUM_FRUŠKA GORA Projekat Zgrade uprave u okviru poslovno poljoprivredno-etno turističkog kompleksa „Atos Vinum“ u Maloj Remeti je završen.

Smeštena na južnim obroncima Fruške gore, upravna zgrada kompanije Atos Vinum predstavlja ne samo upravno-administrativni objekat za funkcionisanje poljoprivrednog kompleksa, već i poligon za proširenje delatnosti kompanije u smeru vinskog turizma. Pored kancelarijkih prostorija sa pratećim sadržajima za prijem poslovnih partnera i prezentaciju kompanije, objekat će na dve ukopane podrumske etaže sadržati i vinski podrum za čuvanje belih i crnih vina. Prostrana degustaciona sala sa pogledom na obronke Fruške gore i velikim tremom zamišljena je kao ugodni ambijent za degustaciju vina i domaćih specijaliteta od jabuke.
Posebna pažnja poklonjena je postizanju balansa u arhitektonskom izrazu, kako bi se pomirile želje investitora da se objekat uklopi u prirodni vojvođanski ambijent sa potrebom za savremenim izgledom ovog primarno poslovnog objekta.

NADSTREŠNICA_GORENJE_VALJEVO

NADSTREŠNICA_GORENJE_VALJEVO U toku je izvođenje objekta nadstrešnice u krugu fabričkog kompleksa GORENJE Aparati za domaćinstvo u Valjevu. Projekat je rađen od strane GP KEJ, koje je ujedno i izvođač radova.

Nadstrešnica je pozicionirana u okviru postojećeg kompleksa fabrike Gorenje, iza parkinga za teretna vozila. Objekat se nastavlja na postojeću nadstrešnicu za kontejnere, i predstavlja njenu repliku, kako formom tako i materijalizacijom. Konstrukcija objekta je čelična, a materijalizacija fasade i krova je trapezasti čelični lim, u skladu sa projektnim zadatkom i sa zahtevima objekata ovog tipa.

HLADNJAČA_CROPS AND PARTNERS_POŽEGA

HLADNJAČA_CROPS AND PARTNERS_POŽEGA Projektni biro KEJ trenutno radi na glavnom projektu izgradnje hladnjače, magacina i proizvodnog pogona u okviru postojećeg privrednog kompleksa kompanije Crop's & Partners.

Novoprojektovani objekti su zamišljeni u svrhu proširenja postojećih kapaciteta. Osnovna namena objekata jeste prijem, skladištenje svežeg voća, hlađenje u prostorijama posebno projektovanim u tu svrhu i pakovanje smrznutog voća. Funkcionalnim rešenjem su predviđene sledeće celine: hladnjača, magacin, mašinska sala, manipulativni prostor sa utovarnom rampom, nova proizvodnja i objekat za kontrolu ulaza i izlaza iz kruga fabrike. Ovim projektom je naš projektni tim imao priliku da primeni i nadogradi prethodno stečeno znanje i iskustvo u projektovanju ovog tipa industrijskih objekata, naročito u primeni savremenih proizvodnih linija pretovarne tehnike i mehanizacije hladnjače.

UPRAVNA ZGRADA_ATOS VINUM_FRUŠKA GORA

UPRAVNA ZGRADA_ATOS VINUM_FRUŠKA GORA Smeštena na južnim obroncima Fruške gore, upravna zgrada kompanije Atos Vinum predstavlja ne samo upravno-administrativni objekat za funkcionisanje poljoprivrednog kompleksa, već i poligon za proširenje delatnosti kompanije u smeru vinskog turizma. Pored kancelarijkih prostorija sa pratećim sadržajima za prijem poslovnih partnera i prezentaciju kompanije, objekat će na dve ukopane podrumske etaže sadržati i vinski podrum za čuvanje belih i crnih vina. Prostrana degustaciona sala sa pogledom na obronke Fruške gore i velikim tremom zamišljena je kao ugodni ambijent za degustaciju vina i domaćih specijaliteta od jabuke.

METADON CENTAR_ZDRAVSTVENI CENTAR_VALJEVO

METADON CENTAR_ZDRAVSTVENI CENTAR_VALJEVO Fotografija enterijera Metadon centra u Valjevu našla se u sto fotografija iz celog sveta, izabranih od strane Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria), kao predstavnik projekata realizovanih uz pomoć donacija ovog Globalnog fonda. http://www.theglobalfund.org/html/photocompetition/2010/

Projekat enterijera Metadon centra je rađen od strane projektnog biroa KEJ, kao rekonstrukcija postojećih prostorija Zdravstvenog centra 2008 godine.

RENTGEN SALA_ZDRAVSTVENI CENTAR_VALJEVO

RENTGEN SALA_ZDRAVSTVENI CENTAR_VALJEVO U toku je izrada glavnog arhitektonskog projekta rekonstrukcije dela Hirurškog bloka Zdravstvenog centra u Valjevu.

Nedavnom rekonstrukcijom prizemlja bolnice za potrebe odeljenja za Angiografiju na mestu nekadašnje Rentgen sale, javila se potreba da se obezbedi novi prostor za smeštaj rentgen aparata. Analizom postojećih kapaciteta Zdravstvenog centra došlo se do zaključka da bi pozicija nove rentgen sale sa svim pratećim sadržajima trebala da bude između objekata Hirurškog bloka i Stacionara. Novi prostor bi se formirao nadogradnjom dela prvog sprata u zapadnom delu objekta, inače Akušerskog odeljenja.

Nadogradnjom će se pored prostorije za smeštaj rentgen aparata sa pomoćnim sadržajima (kontrolna soba, toalet, mračna soba) dobiti i kancelarije za lekara i tehničko osoblje. U spoljašnjem oblikovanju nadogradnje zamisao je da se nova struktura svojom formom i materijalizacijom uklopi u karakter okruženja. Predviđeni ritam fasade od aluminijumskih panela je zamišljen da ponovi postojeći izgled fasade i krova od limenih ploča.

ETNO KUĆA SA VINSKIM PODRUMOM _ 'ATOS VINUM' DOO _ FRUŠKA GORA

ETNO KUĆA SA VINSKIM PODRUMOM Projekat Etno kuće sa vinskim podrumom u Maloj Remeti na južnim obroncima Fruške gore, u okviru voćnjaka „Atos Vinum“, je završen.

Etno kuća je zamišljena kao objekat poslovno-turističkog karaktera, a prema zahtevu investitora projektovana je u duhu tradicionalne srpske arhitekture.

U okviru kompleksa preduzeća „Atos Vinum“, koji opslužuje veliki voćnjak jabuka, predviđena je izgradnja Etno kuće sa vinskim podrumom u svrhu turističke promocije poljoprivrednog gazdinstva, smeštaja posetilaca, degustacije vina i drugih proizvoda. Objekat je smešten u voćnom parku, sa izraženim vizurama ka Sremskoj Mitrovici i Rumi. Približno pravilne kvadratne osnove, kuća se sastoji od podruma i prizemlja sa velikim jugozapadnim tremom. Četvorovodan krov sa dubokim strehama, drveni elementi na fasadi, kameni bazis kuće, osmišljeni su kako bi objekat vizuelno približili arhitekturi etno kuća.

REKONSTRUKCIJA HLADNJAČE_"ATOS VINUM" DOO_FRUŠKA GORA

REKONSTRUKCIJA HLADNJAČE_ Završen je projekat Rekonstrukcije ULO Hladnjače u Maloj Remeti, smeštenoj na južnim obroncima Fruške gore.

Hladnjača je deo poslovno-poljoprivrednog kompleksa za uzgoj jabuke preduzeća ATOS VINUM doo. Projektni zadatak je proizašao iz potrebe da se obezbede novi sadržaji za zaposlene u manipulativnom pretprostoru hladnjače, u cilju ugodnijeg boravka radnika. U prizemlju je u postojećem gabaritu predviđen blok za radnike sa muškom i ženskom svlačionicom i toaletima. Na galeriji su organizovane tri kancelarije, za upravnika i računovodstvo, koje su zahtevale otvaranje prozora na fasadi i postavljanje čeličnog stepeništa na ulaznoj fasadi hladnjače, kako bi se za zaposlene obezbedio nezavisan ulaz.

VIZITORSKI CENTAR NA TORNIKU

VIZITORSKI CENTAR NA TORNIKU Počela je izgradnja Vizitorskog centra na Torniku, vrhu Zlatibora. GP Kej je autor glavnog projekta, a ujedno je i izvođač radova. Smešten na samom vrhu Zlatibora, ovaj vizitorski centar Skijališta Srbije predstavlja planinsko odmaralište, pretežno za skijaše, sa restoranom u prizemlju i smeštajnim jedinicama u potkrovlju. Udaljen od urbanizovanog centra Zlatibora, a pozicioniran uz samu skijašku stazu, predstavlja mirno utočište sa izuzetnimn pogledom na pejzaž Zlatibora. Tradicionalnim pristupom u primenjenim materijalima, težilo se postizanju toplog i prirodnog ambijenta, u skladu sa prirodom koja okružije ovaj planinski objekat.

ANGIO SALA - ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO

Angio sala - Zdravstveni centar Valjevo Projektom rekonstrukcije dela prizemlja Hirurškog bloka Zdravstvenog centra u Valjevu obezbeđen je novi arhitektonski okvir za angio salu, u skladu sa funkcionalono-tehničkim zahtevima ove grane medicine.

Kompleks valjevske bolnice, kojim u arhitektonskom smislu dominira prepoznatljiva kompozicija kubičnih formi hirurškog bloka, postaje poligon za formiranje visokotehnološke sale za kardio-vaskularnu dijagnostiku. Prvobitni sadržaji namenjeni rentgen sali su prilagođeni novoj funkciji formiranjem proširene komunikacije sa pripremnim sobama za pacijente sa jedne strane i angio sale i rentgen sale sa pratećim kontrolnim sobama sa druge. Angiografija predstavlja dijagnostičku metodu, koja podrazumeva primenu rentgen tehnike, tako da je poseban izazov predstavljala odgovarajuća zaštita od zračenja. Primenom materijala i detaljima u obradi enterijera se nastojalo da se stvori ugodan prostor za rad i boravak pacijenata u skladu sa savremenim tendencijama u arhitekturi medicinskih objekata.

STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS U PANTIĆEVOJ ULICI

STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS U PANTIĆEVOJ ULICI Prva faza glavnog arhitektonsko-građevinskog projekta za stambeno- poslovni kompleks u Pantićevoj ulici u Valjevu je završena. Dvorišni objekat, predviđen za stanovanje, koncipiran je kao slobodnostojeći, što obezbeđuje kvalitetnu orjentaciju stanova, a povučenost od glavne saobraćajnice obezbeđuje visok stepen privatnosti redak za centralnu gradsku zonu.

Elaboratom analize i kapaciteta od strane nadležnih gradskih službi, za ovaj deo Pantićeve ulice predviđena je izgradnja dva objekta na parceli nastaloj objedinjavanjem više manjih. Ulični i dvorišni objekat su unapred definisani svojom visinom, položajem i gabaritom na parceli, tako da je projekat podrazumevao arhitektonsko rešenje u unapred zacrtanim urbanističkim okvirima.

Kompleks se sastoji od uličnog i dvorišnog, a sama realizacija projekta je fazna. Prva faza podrazumeva izgradnju manjeg dvorišnog objekta i dela garaže sa pristupnom rampom. Poseban izazov u projektovanju stanova predstavljalo je usklađivanje potreba i zahteva pojedinačnih vlasnika parcela, što je uticalo na diverzitet kvadratura stanova i nemogućnost standardizacije i racionalizacije prostornog rasporeda po etažama. Nastojanje da se poboljša kvalitet stanovanja približavanjem stanova prorodnom okruženju, rezultirao je konceptom kubičnih kamenih žardinjera koje obezbeđuju pojas zelenila pogledom kroz svaki prozor.

VILINGRAD

VILINGRAD Izrada projektno-tehničke dokumentacije sa odgovarajućim zakonskim procedurama za apartmansko naselje „Vilingrad“ na Divčibarama je privedena kraju.

Apartmansko naselje Vilingrad ima izuzetnu prostornu dispoziciju u kontekstu Divčibara, jer se nalazi izvan užeg centra, u netaknutom prirodnom okruženju. Kompleks se sastoji od 26 apartmanskih jedinica, koje su organizovane kao kuće u nizu, a svojim pružanjem prate istočno osunčanu padinu. Apartmani su organizovani u tri bloka, od kojih dva formiraju unutrašnje dvorište, kao uređeni javni prostor, dok se treći blok razvija paralelno sa pristupnim putem. Svaka apartmanska jedinica se sastoji od prizemlja i potkrovlja, tj. dnevne i noćne zone. Veličina i prostorni raspored apartmana variraju, a površine se kreću od 60-100 m2. Sam arhitektonski izraz objekata je rezultat stvaranja u strogo definisanim okvirima, koji predodređuju novu arhitekturu na Divčibarama i oslanjaju se na tradicionalno graditeljstvo. Uložen je poseban napor da se forma i organizacija objekata približe savremenom arhitektonskom izrazu, i da se tako, kombinacijom prirodnih materijala i savremenog pristupa organizaciji sadržaja postigne balans između tople tradicionalne arhitekture i savremenih potreba.

VILA PLAMENAC - DIVČIBARE - ENTERIJER

Vila Plamenac Divcibare Projekat kuće planinskog vikend stanovanja na Divčibarama, Vila Plamenac, stigao je do faze izrade projekta enterijera za pojedinačne apartmane predviđene za izdavanje.

Vilа Plаmenаc je zаmišljenа kаo slobodnostojeći objekаt koji se sаstoji od 9 аpаrtmаnskih jedinicа, smeštenih u prizemlju i potkrovlju. Sаm položаj objektа kаo i njegovа orijentаcijа u borovoj šumi obezbeđuje prijаtаn pogled iz svаke аpаrtmаnske jedinice nа prepoznаtljivi pejzаž Divčibаrа. Objekаt je smešten nа pаrceli kojа je u blаgom pаdu i nа kojoj je nа jugozаpаdnoj strаni formirаno zаjedničko dvorište.

Spoljаšnjа obrаdа аpаrtmаnа je, u sklаdu sа okruženjem, sаvremenа interpretаcijа trаdicionаlne аrhitekture, pа kаo zаvršnа oblogа dominirаju prirodni mаterijаli. Drvo, bilo u vidu vidljive krovne konstrukcije, stolаrije ili elementа nа fаsаdi, odrаžаvа bliskost ovog аrhitektonskog rešenjа sа prirodom. Pored drvetа nа fаsаdаmа se jаvljа i kаmen u vidu soklа, kаo i bele površine fаsаde koje predstаvljаju kontrаst drvenoj dаščаnoj oblozi. Ovаkvа mаterijаlizаcijа doprinosi utisku tople, čoveku bliske аrhitekture, kojа predstаvljа svojevrsni zbeg od užurbanog gradskog života.

ADVENTISTIČKA CRKVA VALJEVO

ADVENTISTIČKA CRKVA VALJEVO Nova adventistička crkva u Valjevu je predviđena kao rekonstrukcija stambene kuće u Železničkoj ulici. Potrebe investitora su bile da se pored prostora crkve obezbedi i stambeni prostor za sveštenika.

Objekat je postavljen ivično u odnosu na granice parcele tako da se ispred ulaza formira pristupni plato iz Železničke ulice. Prostorije crkve sa pratećim sadržajima su na oko 1m spod pristupne kote terena, kako bi se obezbedila veća visina jedinstvenog prostora crkve, kojim dominira bazen za krštenje.

Objekat karakteriše minimalistički izraz, u skladu sa principima i zahtevima crkve. Potreba za novom crkvom se javila zbog izgradnje stambeno-poslovnig kompleksa u Pantićevoj ulici, na mestu gde se nalazi objekat Adventističke crkve.

PEKARA MAESTRO KOD NARODNOG MUZEJA

PEKARA MAESTRO KOD NARODNOG MUZEJA Smeštena u okvir tradicionalne prizemne gradske kuće, treća u nizu Pekara Maestro predstavlja prostor frekventne pekare, ali i nudi kutak u vidu kafea sa pogledom na šetačku zonu i Narodni muzej.

Projekat enterijera je podrazumevao funkcionalno rešenje i detalje prodajnog prostora, pomoćnih proizvodnih prostorija, kao i kafea u okviru pekare. Ovi sadržaji su organizovani tako da su sve pomoćne prostorije orjentisane ka reci Kolubari sa nezavisnim ulazom, a javni prostor pekare sa natkrivenom baštom je okrenut ka Narodnom muzeju.

Konceptualno se u javnom prostoru pekare izdvajaju dve celine, kao dve različito tretirane polovine istog prostora, pozitiv i negativ. Prometniji prodajni prostor pekare je svetao, beo i na koti pristupnih pešačkih tokova. Druga polovina sa organizovanim sedenjem i kafeom izdignuta je od prve i predstavlja tamniji, topliji kutak- kocku isto materijalizovanog poda, zida i plafona.

MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA RAUCH KOCELJEVA

MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA RAUCH KOCELJEVA U sklopu fabričkog kompleksa “RAUCH” u Koceljevi, pored postojećeg proizvodnog objekta sa magacinom gotovih proizvoda i hladnjačama predviđena je izgradnja novog magacina sa nadstrešnicom.

Unutrašnji prostor hale predstavlja jedinstvenu celinu u okviru koje se odvija skladištenje robe.

PROJEKTI

ŠTA VAM NUDIMO

galerijaIzrada celokupne projektno-tehničke dokumentacije: idejnih rešenja, idejnih projekata, glavnih i izvođačkih projekata i projekata izvedenog objekta. Projektujemo stambene, poslovne, industrijske, sportske i druge objekte. Izrađujemo projekte sanacije, adaptacije i rekonstrukcije.
_____________________________________________

galerijaPraćenje celokupnog procesa projektovanja od ideje do realizacije. Vršimo usluge stručnog nadzora i projekt menadžmenta, kao i stručnog savetovanja po pitanju tehničkih rešenja u arhitekturi.
_____________________________________________

galerijaIzrada projektata enterijera kao i dizajn nameštaja. Usluge grafičkog dizajna i internet prezentacija. Bavimo se izradom 3d modela enterijera i eksterijera objekata.
_____________________________________________

galerijaIzrada projekata vodovoda i kanalizacije, električnih instalacija jake i slabe struje, projekata mašinskih instalacija (centralno grejanje, ventilacija, klimatizacija), specijalističkih elaborata (elaborat protivpožarne zaštite itd.), projekata hidrantskih mreža I drugo.
_____________________________________________

kej
+ KEJ Agrar